logoÜZLET ÚJ CÍME:

1173. Budapest,
Vadkacsa utca 12/D.

NYÁRI NYITVATARTÁS

július 6-21. - ZÁRVA
augusztus 10-20. - ZÁRVA


Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 12-17 óra
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: ZÁRVA
Hétvége: ZÁRVA

Adatvédelem

A Kaiten-Kamikaze-Kime Webáruház és Szaküzlet (ZEN-IT Web Solutions Kft.) kijelenti, hogy minden személyes adatot tiszteletben tart és titkosan kezel. A tudomásunkra hozott személyes információk harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények között nem kerülnek kiadásra, azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Természetesen a megrendelõ címérõl és telefonszámáról a futárszolgálatot informáljuk, a pontos és gyors házhoz szállítás érdekében.
Tájékoztatjuk, hogy az oldalon való adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
Amennyiben bármivel kapcsolatban további kérdése merülne fel, akkor kérjük, hogy keresse meg ügyfélszolgálatunkat e-mailben vagy a +3620-206-1370-es telefonszámon.

Regisztrációjával ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
A kamikaze.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történõ gyûjtése, kezelése, stb. során.

A honlapon a következõ információs társadalommal összefüggõ tevékenységet fejti ki:

Hírlevél küldés:

A hírlevélre feliratkozókat a kamikaze.hu a hírlevelekben a cég tevékenységével kapcsolatos információkról tájékoztatja. Ebbõl a célból kezeli a hírlevelekre feliratkozók személyes adatait.

A kezelt személyes adatok:

A hírlevélre feliratkozásnál az elektronikus kereskedelmi törvény alapján kötelezõ  megadni az e-mail címen kívül a feliratkozó nevét is. Ezen személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés miatt kezeljük.
A regisztráció során a felhasználó megadja nevét és e-mail címét. Ezt a személyes adatot statisztikai céllal kívánjuk kezelni. Azt kívánjuk felmérni, hogy kik látogatják fõként a honlapot és kik érdeklõdnek a tevékenységünk iránt. Ennek ismeretében tud cégünk hatékonyabb, az érdeklõdõk igényeit jobban kielégítõ módon mûködni.

Az adatkezelés módja, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

Hírlevelek küldését a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza. Mindezek alapján, a fentiekben meghatározott adatkezelési rendelkezéseken túlmenõen a hírlevelekre az alábbiak is alkalmazandók.
A gazdasági reklámtörvény szerint gazdasági reklám minden olyan közlés, amely többek között valamely szolgáltatás igénybevételére ösztönöz, vagy a vállalkozás ismertségét növeli, népszerûsítésére szolgál. Az elektronikus kereskedelmi törvény szerint a gazdasági reklámtörvény vonatkozó rendelkezéseit nemcsak a gazdasági reklámra, hanem a társadalmi célú, nem gazdasági reklámnak minõsülõ tájékoztatásra is alkalmazni kell.
A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhetõ, ha ahhoz a reklám címzettje elõzetesen egyértelmûen és kifejezetten hozzájárult. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehetõ, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelõ tájékoztatás birtokában történõ kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelezõ.
A jelen Adatvédelmi Szabályzat megismerése után a hírlevélre történõ feliratkozás a fentieknek megfelelõ hozzájárulásnak tekintendõ.
A feliratkozás alapján cégünk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait, azaz a nevét és az e-mail címét. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, vagy leiratkozáshoz lehetõsége van direkt honlapunkon, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történõ megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja cégünk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevõ személy egyértelmûen azonosítható.
A hírlevelek küldését végzõ elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (az adatfeldolgozó) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevõ személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a hírlevél címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelõen, annak visszavonásáig kezelhetõ, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy elõzetes hozzájárulásával adható át.

A hírlevél küldésére vonatkozó  közös adatvédelmi szabályok:

Az adatokat bármely, a fent meghatározott tevékenység végzésétõl eltérõ célból csak a további adatkezelési cél elõzetes meghatározása mellett és az igénybe vevõ elõzetes hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele elõtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy  cégünk mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségének a kamikaze.hu a jelen Adatvédelmi Szabályzatban tesz eleget adatkezelési célok és kezelt adatok jelen Üzletszabályzatban történõ meghatározásával. Az adatkezelésrõl a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele elõtt jelen Adatvédelmi Szabályzatból tájékozódhat. Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos szövege a honlapon folyamatosan elérhetõ.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Tájékoztatás.
Helyesbítés.
Törlés.
Betekintés.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Az adatkezelõ  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelõ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelõ mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ.

Felügyeleti szervek:

A honlap mûködését az alábbi szervek felügyelhetik:
Jogszabály szerinti kötelezõ tájékoztatás, adatok kötelezõ közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (bõvebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál).
Elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bõvebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál).